ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
عنوان کتاب
زيبايي شناسي محيط زيست و معماري منظر
دانشنامه معماري قرن بيستم
روش هاي تحقيق پذيري - استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي آمريكا
ساختارها - استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي آمريكا
تشريح مسائل طراحي اجزاي ماشين - اسپاتز
روشهاي تحليل - استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي آمريكا
مكان ها و مكان سازي - استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي آمريكا
مديريت زيست محيطي - استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي آمريكا
برنامه ريزي بريتانيايي : پنجاه سال سياست گزاري شهري و منطقه اي
نظريه برنامه ريزي
روشهاي تحقيق در برنامه ريزي شهري و منطقه اي
مرجع كامل قطعات استاندارد : جداول كاربردي استاندارد
اطلس معماري: ترجمه اي از اطلس معماري فيدن
اصول نوسازي شهري: رويكردي نو به بافت هاي فرسوده
برنامه ريزي در حوزه عمومي : از شناخت تا عمل
شهرها و فرهنگ هاي شهري
آموزش تصويري گام به گام COREL draw 15
طراحي و محاسبات روشنايي با نرم افزار DIaLux 4.10
آموزش كاربردي DlgSILENT PowerFactory
آموزش كاربردي WinCC flexible : راه اندازی و برنامه نویسی پنل های صنعتی
آموزش عملي ORACLE PRIMAVERA P6.V7
مرجع كاربردي هيدروليك و پنوماتيك صنعتي به همراه آموزش AUTOMATION STUDIO
مرجع كاربردي ETAP
مرجع كامل WPF در Visual studio 2010
طرح ريزي واحدهاي صنعتي
راز
تفكر ترسيمي براي معماران و طراحان
فرم و كالبد در معماري منظر : يك مقدمه ديداري
مرجع شهرسازي: مجموعه مباحث پر كاربرد و طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي
اسكان غير رسمي و امنيت تصرف زمين
ژئوپلتيك شهري
مديريت و حكمروايي شهري
برنامه ريزي منطقه اي شهر و انباشت سرمايه
مباني نظام تفكيك زمين در شهرسازي
برنامه ريزي و شهرسازي
حفاظت، نگهداري و مرمت آثار هنري و تاريخي
سياست هاي شهري: رويكرد انتقادي
شهرهاي كوچك، رويكردي ديگر در توسعه منطقه اي
چشمان پوست: معماري و ادراكات حسي
شهرهاي قابل زندگي: مزاياي برنامه ريزي شهري محيط زيست
فرهنگ جيبي انگليسي به فارسي معماري
ترسيمات تركيبي: تكنيك هاي پرزانته طرح هاي معماري
شهرها(فرهنگ شهرها، شهرهاي پايدار، معماري پايدار)
خلاقيت در معماري
آموزش - تكنيك اسكيس هاي مدادي
مباني نظري معماري
فضا و مكان در طراحي شهري
كاربرد هندسه و تناسبات در معماري
حكمرواني خوب شهري (از منظر نظريات شهري)

مجموع کتب : 9216 / تعداد صفحه : 185 << بازگشت [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ] 98 [ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ] بعدی>>