ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
عنوان کتاب
هيچ چيز مثل مرگ تازه نيست
ماهيت عكاسي ها
مديريت منابع عكس
در جهت عكس، 39عكس، 39جستار
درباره ي نگريستن
دوجستار در جامعه شناسي تاريخي عكاسي
مكان نگاري عكاسانه خاستگاه ها و رويكردها
عكاسي و نظريه
در ستايش امر واقعي(1) : گزيده متن هايي درباره هنر و عكاسي
فتوژورناليسم
والتر بنيامين : زندگي آثار تاثيرات
خواص سيال ها و سنگ هاي مخازن
حكومت58
حكومت58
انقلابيون دهه ي نخست
آشوب و آرام ايرلند شمالي
قاب شيدايي
شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و اداري دوره قاجاريه
هيدرولوژي آب زيرزميني
هيدرولوژي آب زيرزميني
برگزيده ي مقالات والتر بنيامين(بنجامين)
زيبايي در عكاسي
دانشنامه عكاسي فوكال(نسخه برگزيده)
درباره عكاسي
خيابان يك طرفه
نشانه اي براي رهايي : گزيده ي مقاله هاي والتر بنيامين
عكاسي و ادبيات
عكاسي زير آتش
عكاس مينيماليست
درباره ي عكاسي
تكان نخور : خاطراتي همراه با عكس
درك عكس
نگاهي به مفاهيم بنيادي عكاسي
ارتباط بي واسطه با پرتره ها
دهليزهاي رستگاري(مقالات معرفت شناختي)
مكتب عكاسي دوسلدورف : بررسي و تجزيه و تحليل آثار هيلا و برند بكر
والتر بنيامين يا به سوي نقدي انقلابي
درباره ي رنگ ها
كافكا و عكاسي
چرا عكاسي هنري : درباب عكاسي معاصر
زيباشناسي عكاسي
گفتگو با عكاسان قرن بيستم
گفتگو با عكاسان قرن بيستم : مصاحبه هايي برمحور مهارت، هدف و اشتياق به عكاسي
عكاس؛استوديو
تكنيك عكاسي
عكاسي در پساآرمانشهر : نگاهي به آثار فرانك و دايان آربوس در آمريكاي دهه50و60
درباره عكاسي : مجموعه جستارها،نقدها و يادداشت ها با جستاري از پل والري و موخره اي از سوزان سونتاگ
درباره عكاسي
دوربين عكاسي

مجموع کتب : 9220 / تعداد صفحه : 185 << بازگشت [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ] 165 [ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ] بعدی>>