عنوان کتاب
شابک
مقاومت مصالح به همراه 700 مسئله حل شده و تست - كارشناسي ارشد 7-48-8996-964-978
تحليل پيشرفته سازه ها Advanced structures Analgsis 4-62-5693-964
حل المسائل جامع مهندسي پي - طاحوني 08-01-8598-964-978
پله، آسانسور، پله برقي 7-11-8972-964-978
كتاب سازه هاي بتن مسلح - سازه هاي فولادي - مهندسي پي و مكانيك خاك - كارشناسي ارشد 8-02-5526-600-978
شناخت مواد و مصالح ساختماني 6-049-120-600-978
اصول مديريت پروژه هاي عمراني 8-49-8972-964-978
اصول و ضوابط طراحي ساختمان هاي امن 9-89-5203-600-978
اصول و مباني بارگذاري سازه ها 8-038-160-600-978
گرافيك رايانه اي براساس استاندارد كاردانش 9-13-5237-600-978
شبكه عصبي در MATLAB 6-41-6021-600-978
كتاب آموزشي رايانه كار فلش ام ايكس 2004 6-14-5237-600-978
تسلط بر GIS با ArcGIS 6-25-6021-600-978
ارتعاشات ساختمانهاي برشي 2-014-160-600-978
تجزيه و تحليل مسائل هيدروليك كانال باز 2-61-8598-964
كارگاه عملي Autodesk Land Desktop 2009 3-65-5203-600-978
آشنايي با مصالح و فرآورده هاي ساختماني 0-58-8972-964-978
آموزش نرم افزار MS Project به زبان ساده (از 2003 تا 2007) 9-84-8972-964-978
آموزش كاربرد ArcGIS در مهندسي آب (هيدرولوژي و هيدروژئولوژي) 9-051-120-600-978
نقشه برداري اجرايي 7-40-5514-600-978
تشريح كامل مسائل سازه هاي فولادي طاحوني بر مبناي آئين نامه فولاد ايران 2-10-6021-600-978
طراحي و اجراي روسازي بتني 3-60-5237-600-978
تعمير و نگهداري ساختمان 7-91-8972-964-978
متره مصالح و برآورد قيمت ساختمان 2-64-7901-964-978
دانش حرفه اي جوشكاران job knowledge of welders 1-80-8972-964-978
طراحي سازه هاي بتن آرمه 3-73-8972-964-978
فرمول هاي مهندسي عمران - تير و ستون 4-29-6021-600-978
فرمول هاي مهندسي سازه ويژه رشته عمران 2-23-6021-600-978
جداول اشتال ويژه رشته عمران 7-02-6021-600-978
تحليل و طراحي سوله با نرم افزار SAP & ETABS 1-015-168-600-978
تحليل و طراحي سوله با نرم افزار SAP & ETABS 1-015-168-600-978
پروژه هاي كاربردي در تحليل و طراحي كامپيوتري سازه ها SAP2000-ETABS-SAFE 4-7-94223-964-978
مكانيك سيالات پيشرفته (جريان سيال لزج) 6-37-6809-964-978
آموزش گام به گام و كاربردي نرم افزار STA4CAD v13.1 6-003-160-600-978
گام به گام طراحي و آناليز پروژه هاي سازه هاي فولادي و بتني 7-38-5526-600-978
تجزيه و تحليل مسائل آناليز و طراحي سازه هاي بتن آرمه - كي نيا 2-59-8598-964-978
مجموعه پلان هاي معماري و سازه به همراه مراحل اجرائي ساختمان هاي بتني 3-1-90856-600-978
تشريح كامل مسائل طراحي ساختمان هاي بتن مسلح - طاحوني 6-12-6021-600-978
متره و تخمين مقادير كار 9-58-8771-964-978
نظارت براجراي ساختمان هاي فولادي(کتاب ششم از سري کتابهاي ارتقاء پايه اشتغال به کار مهندسان) 6-85-8972-964-978
مجموعه سوالات چهار گزينه اي سازه هاي بتن مسلح - سازه هاي فولادي - كارشناسي ارشد 7-41-5526-600-978
طرح و ساخت ساختمان هاي صنعتي (سوله) 2-96-897-964-978
بهسازي لرزه اي قاب هاي سازه اي داراي ديوار پر كننده ي آجري 6-64-5203-600-978
مباني مهندسي زلزله 9-92-5203-600-978
بتن پيش تنيده 6-036-120-600-978
ديناميك سيالات محاسباتي با نرم افزار Open FOAM 1-43-5526-600-978
جداول پروفيل هاي ساختماني اشتال 2-047-120-600-978
مجموعه سوالات چهارگزينه اي كنكور كارشناسي ارشد مكانيك سيالات 1و2 3-07-5526-600-978
تشريح كامل مسائل مهندسي پي - طاحوني 3-13-6021-600-978
تشريح كامل مسائل مكانيك سيالات - شيمز 0-023-377-964