عنوان کتاب
شابک
آموزش تصويري اكسل 2007 6-12-2989-964-978
مفاهيم شرايط عمومي پيمان در قراردادهاي پيمانكاري 7-49-8771-964-978
مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد عمران 47-8628-964-978
مباني مكانيك سيالات پيشرفته 0-55-6809-964-978
مجموعه سوالات چهارگزينه مهندسي پي و مكانيك خاك - كارشناسي ارشد 4-42-5526-600-978
بانك سوالات مهندسي عمران (مهندسين محاسب) 8-07-8598-964
طراحي و شبيه سازي خطوط لوله با PIPESYS، PIPEPHASE & TGNET HYSYS اتوماسيون با VB & MATLAB همراه با مثال هاي صنعتي 4-91-8407-964-978
رئوس قوانين زيست محيطي مهندس عمران 4-68-5203-600-978
مجموعه سوالات چهارگزينه اي مهندسي نقشه برداري - كارداني به كارشناسي 9-34-5526-600-978
تنظيم شرايط محيطي در معماري 6-71-7420-964-978
تجزيه و تحليل مسائل مقدمه اي بر مكانيك سيالات - فاكس، دونالد،پريچارد 7-019-160-600-978
ديناميك ماشين - كارشناسي ارشد 2-570-164-964-978
ارتعاشات مكانيكي 0-5-95985-964-978
كاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحليل داده ها (آموزش جامع نرم افزار SPSS) 1-7-93939-964-978
مقدمه اي بر نانو تكنولوژي (nm 100-1) 8-70-8124-964
مرجع كامل CSS 9-24-2989-964-978
راهنماي ده دقيقه اي استفاده از شيرهاي اطمينان فشار 0-99-8407-964-978
مجموعه آزمونهاي نظام مهندسي - عمران 3-40-5693-964
آزمون هاي نظام مهندسي (بخش نظارت) پايه 1و2و3 6-010-120-600-978
مجموعه آزمون هاي نظام مهندسي رشته مكانيك 3-40-5693-964
مجموعه سوالات و پاسخ هاي تشريحي كنكور دانشگاه آزاد مهندسي عمران - كارشناسي ارشد 8-045-120-600-978
جداول محاسباتي پروفيل هاي ساختمان هاي فولادي 7-27-6809-964-978
رياضي مهندسي - كارشناسي ارشد 5-75-2831-964-978
ترموديناميك - كارشناسي ارشد 4-493-164-964-978
انتقال حرارت - كارشناسي ارشد 4-435-164-964-978
طراحي اجزاي ماشين - كارشناسي ارشد 8-466-164-964-978
استاتيك - كارشناسي ارشد 5-470-164-964-978
شناخت سرويس و نگهداري ماشينها و سيستم هاي هيدروليك 5-85-5602-964-978
راهنماي كاربردي انتقال پروژه از P3 به P6 8-36-5237-600-978
مرجع طراحي و مدل سازي واحدهاي صنعتي با نرم افزار PDMS 2-25-5237-600-978
راهنماي جامع آسانسور و پله برقي 1-39-5514-600-978
تجزيه و تحليل مسائل ارتعاشات مكانيكي 1 - رائو 9-21-5203-600-978
تشريح كامل مسائل مكانيك سيالات - فاكس، دونالد، پرپچارد 9-71-5237-600-978
اصول طراحي و ساخت سازه هاي ماكاروني 3-017-160-600-978
مباني مكانيك سيالات كاربردي 7-420-310-964-978
راهنماي مقاومت مصالح 9-13-5224-600-978
مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد زبان تخصصي مهندسي عمران (90-1372) 8-93-5693-964-978
مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد زبان تخصصي مهندسي عمران (90-1372) 8-93-5693-964-978
مجموعه پاسخ هاي تشريحي كنكور سراسري مهندسي عمران - كارشناسي ارشد 6-63-5246-600-978
الزامات ديوار پر كننده ي آجري در آيين نامه ي 2800 5-61-5203-600-978
رفتار لرزه اي ساختمان هاي بنايي و جزئيات اجرايي (عمران و معماري) 1-024-160-600-978
كتاب هيدروليك و هيدرولوژي: مجموعه سوالات چهارگزينه - كارشناسي ارشد 7-09-5526-600-978
چك ليست هاي كارگاهي عملياتي ساختماني 8-028-168-600-978
راهنماي نظارت در طرح هاي عمراني 1-028-168-600-978
مساجد 6-152-334-964
مثال هاAdvanced Course]SAP 2000 }به همراه بررسي نتايج تحليل 8-91-5693-964
مدلسازي رفتار سازه ها 3-024-120-600-978
آموزش كاربردي نرم افزار FLUENT 6.3 3-880-354-964-978
مفاهيم مقاومت مصالح و مكانيك جامدات - كارشناسي ارشد 1-25-8771-964-978
مجموعه آزمون هاي طبقه بندي شده كنكور كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد - مهندسي عمران - گرايشها 8-28-5526-600-978