عنوان کتاب
شابک
استانداردهاي عمليات حرارتي در آلومينيوم و آلياژهاي آن 8-38-8598-964
موتورهاي درونسوز 7-86-7589-964
نقشه كشي مهندسي: تئوري و كاربردها 9-70-7235-964-978
گرما - سيالات: روش يكپارچه اي در اصول ترموديناميك و مكانيك سيالات 2-73-5782-964
اصول تكنولوژي انواع سنسورها، ابزارهاي اندازه گيري و كنترل 6-35-5526-600-978
راهنماي سيستمهاي سردكننده 0-091-389-964
وسايل اندازه گيري و كنترل در فرايندهاي شيمايي، متالوژي و معدني 2-60-7031-964
كنترل اتوماتيك 0-179-178-964-978
كنكور كارشناسي ارشد مكانيك سيالات 1-592-501-964-978
مقدمه اي بر انتقال گرما 0-50-5107-600-978
اصول پنوماتيك و كاربرد آن 2-039-975-964-978
تئوري ارتعاشات با كاربردهاي آن 2-660713-964-978
مكانيك سيالات 1-77-5068-600-978
مكانيك سيالات مهندسي 8-167-324-964
طراحي و تحليل المان محدود با( Solidwork Simulation 2009 (Cosmoswks 8-23-5266-600-978
طراحي سازه هاي فولادي به روش ضريب بار و ضريب مقاومت (LRFD) 5-12-6582-964
تشريح كامل مسائل مكانيك سيالات وايت جلد 1و2 0-89-8142-964
تشريح كامل مسائل مكانيك سيالات وايت جلد 1و2 0-89-8142-964
مكانيك سيالات 9-2-95312-964-978
مكانيك سيالات 4-4802-03-964-978
مقرارت ملي ساختمان ايران مبحث دوم نظامات اداري : بانظام مجموع شيوه نامه هاي مصوب ارديبهشت ماه 1384 5-51-7588-964-978
تشريح كامل مسائل ديناميك مريام 3-005-975-964
شبيه سازي سيستمهاي گسسته - پيشامد 7-23-6379-964-978
توربو ماشينها 7-76-6029-964-978
توربو ماشين ها (مباني، توربوپمپ،توربينهاي آبي) 3-5196-03-964-978
مكانيك كامل اتومبيل (به زبان ساده) 5-15-2727-964-978
شيوه هاي نگارش مقالات علمي - پژوهشي (ويژه ي پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان) 5-201-324-964
شيوه هاي نگارش مقالات علمي - پژوهشي (ويژه ي پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان) 5-201-324-964
مديريت توليد و عمليات 6-1-91645-600-978
حرارت و ترموديناميك 8-0200-964-976
انتقال حرارت هدايتي 2-045-133-600-978
اصول نقشه كشي صنعتي 6-15-8695-964
رسم فني عمومي 9-135-454-964
مقدمه اي بر ساختمان هواپيما 4-001-120-964-978
اصول مهندسي و علم مواد 1-0618-01-964-978
اصول علم و مهندسي مواد 7-43-7589-964-978
نقشه كشي صنعتي 1 (گرافيك مهندسي) 4-001-208-964-978
نقشه كشي صنعتي 2 4-034-454-964
تشريح كامل مسايل مكانيك سيالات استريتر 4-121-975-964-978
آزمون و تحليل خستگي (نظريه و كاربرد) 1-6065-03-964-978
متره و برآورد: آشنايي با شرايط عمومي پيمان (رشته هاي معماري و عمران) 4-421-501-964-978
ديناميك كلاسيك؛ ذرات و سيستمها 6-0783-01-964-978
نيروگاه حرارتي 5-19-5549-600-978
الكترونيك 1و2 8-437-164-964-978
مدارهاي الكتريكي 1و2 5-438-164-964-978
مباني تحليل ارتعاشات 8-0986-01-964
معادلات ديفرانسيل مقدماتي و مسائل مقدار مرزي ا-35-6215-964
مباني طراحي و ساخت روباتيك 9-66-5044-600-978
شبيه سازي مدارات الكترونيكي با نرم افزار پروتيوس 1-23-5210-600-978
تئوري ارتعاشات به همراه تحليل 300 مسئله 4-85-5442-600-978