عنوان کتاب
شابک
مقدمات رانمايي و مشاوره مفاهيم و كاربردها (با تجديد نظر و اضافات) 964-2802-27-9
پويايي گروه و مشاوره گروهي 964-6115-07-1
درآمدي بر روانشناسي دين 978-964-7788-58-8
تغيير رفتار و رفتار درماني: نظريه ها و روش ها 978-600-6208-37-4
روانشناسي پرورشي نوين يادگيري و آموزشي 978-600-62082-13
نظريه هاي شخصيت 987-964-6184-94-7
روان شناسي مرضي تحولي : از كودكي تا بزرگسالي 978-964-459-214-0
تنيدگي يا استرس: بيماري جديد تمدن، به ضميمه مقياس پيامدهاي رويداد، سنجش تنيدگي فاعلي / شاخص تنيدگي والديني / پرسشنامه سلامت عمومي 964-6115-31-4
روان شناس عمومي 978-600-7432-45-7
انگيزش و هيجان 978-964-6184-70-1
احتمالات و آْمار كاربردي در روان شناسي و علوم تربيتي 964-2802-16-3
روانشناسي رشد 978-600-7385-12-8
روانشناسي رشد 978-600-7385-12-8
تاريخ روان شناسي نوين 978-964-6221-39-0
راهنماي تشخيصي و آماري اختلال رواني DMS-5 978-600-200-387-4
مرجع كنكور كارشناسي ارشد هنر + دكترا 978-600-9408-08-5
فلسفه هنر و زيبايي شناسي 978-964-03-4224-1
سايه ها: نمايش سايه هاي افتان در هنر غرب 978-600-165-436-7
آموزش كاربردي مباحث مهندسي نفت و مهندسي شيمي با MATLAB 978-964-364-926-5
شبيه سازي هاي رايانه اي (ديناميك مولكولي و مونت كارلو) 978-964-964-8703-87-0
مباني پالايش نفت 978-964-03-3707-3
انتقال حرارت هدايتي 978-600-6896-18-2
نگهداري و تعمير شيرآلات (موسسه اي. پي. آي) 978-600-6228-25-9
مباني اتصالات لوله كشي (موسسه اي. پي. آي) 978-600-6228-22-8
فلنج پايپينگ 978-600-6228-14-3
طراحي و ساخت خطوط لوله رويكرد كاربردي 978-964-970-445-6
مفاهيم انتقال جرم (ويرايش جديد اصول انتقال جرم) 978-964-2591-92-3
تزريق امتزاجي گاز 978-600-974-13-3
مباني مهندسي توليد از چاه هاي نفت و گاز 978-964-208-119-6
عمليات كنترل چاه 978-964-970-083-0
آينده پژوهي و انرژي 978-964-208-071-7
اصول مهندسي مخازن نفت و گاز با رويكرد بررسي جريان در مخزن 978-964-208-130-1
آشنايي با نمودارهاي بهره برداري 978-964-9700-406-7
مباني مهندسي نفت 964-975-007-8
مهندسي مخازن پيشرفته 978-964-970-369-5
اصول كاربردي مهندسي مخازن نفت و گاز 978-964-7982-77-1
مهندسي مخازن نفت 978-964-970-188-2
حفاري انحرافي در چاه هاي نفت و گاز 978-600-6741-06-2
مباني فرآوري و انتقال گاز طبيعي 978-964-970-248-3
تشريح كامل مسائل مهندسي مخازن نفت كرافت 978-964-970-307-7
ترموديناميك مهندسي شيمي 978-964-975-176-4
انگليسي تخصصي: بازرسي فني، محيط زيست، ايمني و حفاظت فني 964-970-017-8
مباني مهندسي مخازن هيدروكربوري زيرزميني 964-8124-91-2
زبان تخصصي صنعت نفت 978-964-6845-76-6
تصفيه آبهاي صنعتي به ويژه در صنايع نفت، گاز و پترو شيمي 978-600-5583-20-5
خواص و رفتار فازي سيالات مخازن نفت و گاز 978-964-970-428-9
اصول ژئوفيزيك مخازن 978-964-970-149-3
طراحي مهندسي Piping با نرم افزار PDMS 978-600-5151-206
كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي 964-7308-69-8
روش حل مسائل مفاهيم انتقال جرم شمال حل مسائل كتاب مفاهيم انتقال جرم دكتر محمد چالكش اميري 978-600-5442-25-0