عنوان کتاب
شابک
طراحي الگوريتم ها، تحليل، طراحي و ارزيابي كار 3-859-323-964
تجارت الكترونيك 5-24-8996-964
نوسازي بافت هاي فرسوده با مشاركت ساكنان 1-6-96971-964-978
درآمدي بر شناخت معماري روستايي ايران 9-178-457-964
حس وحدت 3-65-5344-600-978
مدولار تقسيمات طلايي 2-6898-04-964-978
آدولف لوس 1870-1933 معمار، منتقد فرهنگي، شيك پوش 8-38-9973-964-978
اصول مهندسي ژئوتكنيك (مكانيك خاك) 1-365-310-964-978
سيستم هاي فازي براي پردازش اطلاعات 6-1223-01-964-978
ناكرانمندي كرانمند: جستاري در تناسبات طبيعت، هنر و معماري 7-27-8340-964
شاهكارهاي معماري معاصر - پلان، نما، مقطع 9-5-92531-600-978
گرايش هاي معماري 6-44-8913-964-978
معماري سكونتگاه هاي پس از سوانح 0-132-457-964
بقا به واسطه طراحي ريچارد نيوترا 1892-1970 3-46-9973-964-978
طراحي هاي لئوناردو داوينچي 5-07-8913-964-978
كنترل ديجيتال سيستم هاي ديناميكي 8-08-7637-964
مكاترونيك كاربردي 9-113-210-964-978
ابزارها و اندازه گيري الكترونيكي 4-18-7982-964-978
مقدمه اي بر مدارهاي الكتريكي 2-70-7392-964
طراحي ساختمان هاي تجاري با AutoCAD 2010 3-35-6745-964-978
بهسازي لرزه اي سازه هاي فولادي و تحليل بار افزون (Pushover) با استفاده از نرم افزارهاي ETABS و SAP 2000 7-17-5224-600-978
تاسيسات الكتريكي در توزيع انرژي 6-063-327-964-978
تاملي بر طراحي در فضاهاي آموزشي - مقطع ابتدايي 4-603-2932-964-978
تزيينات معماري خانه بروجردي هاي كاشان 6-15-9922-964
مقدمه اي بر سيستمهاي كنترل با پسخور 8-5-93442-964
آشنايي با معماري جهان 7-98-5058-600-978
آكوستيك در معماري 9-023-165-600-978
نخستين پرتو : سير تكامل معماري خورشيدي 3-220-102-600-978
تعامل معماري و تكنولوژي 3-81-901-964-978
مباني نظري معماري غرب 0-14-5099-600-978
اصول مهندسي پي 7-37-6745-964-978
بيان گرافيكي در طراحي و معماري 4-8-91601-964-978
باغ ايراني از منظر بهشت قرآني 9-04-8530-964-978
انرژي هاي نو و شهر خورشيدي - مهر مهر بر شهرهاي ايراني 4-12-8530-964-978
تبريز خشتي استوار در معماري ايراني 8-200-379-964-978
گشتي در خيابان هاي طهران: دياگرام معماري 8-38-9973-964-978
مكاترونيك: سيستم هاي كنترل الكترونيكي در مهندسي مكانيك و مهندسي برق 5-24-6215-964-978
برنامه ريزي مرمت بافت تاريخي شهر يزد 9-6-94596-964
جداول مهندسي برق و قدرت 8-04-7089-964
معماري چين از باستان تا معاصر 2-32-5297-600-978
مرجع فرمول هاي برق 7-19-9253-600-978
طراحي مهدكودك: با نگاهي به تقدس در معماري ايراني 2-67-2932-964-978
كوين روش: بناها و پروژه ها 4-4-90719-600-978
تقويت و بهسازي سازه هاي بتني با مصالح FRP مفاهيم و كاربرد 3-62-7005-964-978
روند شكل گيري فرم 7-67-5344-600-978
مكاترونيك 1-18-2541-964
ساختمان ها چگونه كار مي كنند 7-31-5549-600-978
مباني آموزش معماري: رويكردي بر معماري ايراني 8-3-93085-600-978
زبان اقليمي در طراحي محيطي پايدار: كاررد مقياس اقليمي در برنامه ريزي و طراحي محيط 3-20-4572-964-978
كنكور كارشناسي ارشد معماري: كتاب دوم دروس فني ساختمان (2) 9-583-501-964-978