عنوان کتاب
شابک
معماري بومي مناطق كوهستاني و معتدل : مجموعه مقالات دانشجويان 3-8-95426-964-978
سازه به مثابه معماري: يك كتاب مرجع براي معماران و مهندسان سازه 4-6006-03-964-978
راهنماي معماري مسجد 5-7-94796-964-978
مهندسي سايت براي معماران منظر 2-918159-964-978
بيمارستان هاي عمومي و مراكز بهداشت 2-261-314-964-978
طراحي معماري فضاهاي بهداشتي - درماني جديد 1-19-2990-964-978
ميدان توپخانه تهران: نگاهي به سير تداوم و تحول در فضاهاي شهري 7-0-94764-964
اصول طراحي معماري و منظر دانشگاه : با نگاهي به تجارب كهن و نوين ايران 6-56-2651-964-978
206 پلان ويلا به همراه 100 پلان جديد 9-244-501-964-978
آموزش طراحي معمارانه پلان و مقطع: معماري، طراحي شهري، معماري منظر 3-38-8751-964-978
استعداد و آمادگي تحصيلي (GMAT) - ويژه آزمون دكتري و ارشد MBA 8-323-184-964-978
سلامتي و ايمني در ساختمان 0-21-6745-964
راهنماي ساخت خانه هاي چوبي بر اساس ANSI / AF & PA 5-74-5203-600-978
دستنامه ضوابط ساختمانهاي سنگي با كلاف 2-22-6672-964-978
ارائه روشهاي مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد - خلاصه گزارش پژوهشي 7-30-6672-964-978
بانك جامع نقشه و دتايل هاي ساختماني (جزئيات اجرايي ساختمان) 5-338-501-964-978
مقاومت مصالح 8-07-2927-964-978
حفاظت ساختمان ها در برابر زمين لرزه با جداسازي روبنا از زيربنا 6-00-5944-600-978
اصول و كاربرد تستهاي غير مخرب (NDT) در جوشكاري، ... 7-03-2917-964-978
راهنماي بتن ساز 0-3667-03-964-978
راهنماي جامع انتخاب مشاور در طرحهاي عمراني 3-80-5514-600-978
ديتيلهاي ساختماني: شامل 1300 ديتيل اجرائي 8-65-6471-964
اصول مديريت ساخت 7-256-452-964
ديناميك سازه ها: نظريه و كاربرد آن در مهندسي زلزله 5-17-208-964-978
ارتعاشات تئوري و مسائل 5-59-2907-964-978
هيدرومتالورژي 4-00-7637-964
پلهاي يكپارچه 7-88-7982-964-978
بارگذاري ساختمان و سيستم هاي سازه اي - بانضمام راهنماي مبحث ششم مقررات ملي ساختمان 8-75-5045-600-978
مصالح ساخت و آزمايشگاه 1-214-452-964-978
ارتعاشات مكانيكي 3-218-386-964-978
حل دقيق معادلات حاكم بر پايداري سازه ها 5-5571-04-964-978
حل دقيق معادلات حاكم بر پايداري سازه ها 5-5571-04-964-978
درك رفتار سازه ها براي مهندسان معمار و عمران - راهنماي تصويري 1-3-92276-600-978
آزمايشهاي مكانيك خاك (بر اساس ASTM 2012) 5-23-6190-600-978
آموزش اسكيس طراحي منظر 4-04-6509-600-978
آموزش اسكيس طراحي معماري 7-03-6509-600-978
كانسپت: فرآيند طراحي در آثار معماران معاصر 6-6-92388-600-978
آموزش اسكيس طراحي شهري 1-4-9208-600-978
مسكن بومي تركمن: گونه شناسي و ملاحظات كالبدي 7-08-8530-964-978
معماري، الگو و نظم 8-0-91601-964-978
عناصر معماري از صورت تا مكان 9-097-457-964-978
سازه و معماري 2-63-5583-964
جستاري در شهرسازي و معماري زنديه 6-740-358-964-978
پست مدرنيته و معماري : بررسي جريان هاي فكري معماري معاصر غرب 2000-1960 0-03-2648-964-978
نظريه در معماري منظر 4-11-5825-600-978
ماشين آلات ساختماني و راهسازي 1-78-5520-600-978
آزمايشگاه مقاومت مصالح 6-69-6904-964
آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني 7-07-6310-600-978
مديريت پروژه هاي صنعتي 4-6246-03-964-978
معماري ايران : اجراي ساختمان با مصالح سنتي 3-0-91002-964-978