عنوان کتاب
شابک
شهرسازي تخيلات و واقعيات 978-964-03-3746-2
معماري ديجيتال: كاربرد فناوري هاي CAD/CAM/CAE در معماري 978-964-03-6223-5
كاربرد نقشه برداري در شهرسازي و معماري 978-964-03-6241-9
تكنولوژي كاربردي بتن 978-600-5762-37-2
چند وجهيهاي نامتناهي 964-5583-12-8
نصب، راه اندازي و تعمير دزدگيرها (اماكن - اتومبيل) 978-964-8972-63-4
كتاب جامع مصالح ساختماني 978-600-90078-5-1
تحليل و طراحي توسط نرم افزار ANSYS 978-964-975-028-6
آناليز مكانيك سيالات و انتقال حرارت با ANSYS 12.0 978-600-5754-45-2
آناليز مكانيك جامدات با ANSYS 12.0 978-964-7323-96-3
طراحي و تحليل توسط نرم افزار ANSYS Workbench 2012 978-964-364-979-1
تحليل و تشريح كامل مسائل ديناميك سازه ها و تعيين نيروهاي زلزله - چوپرا 978-964-6809-40-6
آموزش تصويري شبكه Network 978-964-364-858-9
بارگذاري 964-5808-16-2
مباني كامپيوتر و الگوريتم ها 2-14-8996-964-978
خوردگي و روشهاي كنترل 978-964-03-5379-0
شرح ساده و روان بر مسائل ايستايي (متمم استاتيك شيمز) 5-019-464-964
تهويه مطبوع مدرن با نگرشي در طراحي مبدلهاي حرارتي صفحه اي 964-6657-33-8
راهنماي طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان ها 978-964-7588-39-3
تشريح مسائل ديناميك سازه ها - چوپرا 978-964-7901-49-9
اولين كتاب تحليلي برق سمند و سمند LX 978-964-543-023-6
طراحي تيهاي كامپوزيت و جداول انتخاب سريع مقاطع بدون محاسبات 978-600-5514-74-2
تبريد: طاحي سستم هاي سرد كننده و سردخانه ها 8-26-6607-964-978
بيومكانيك مقدماتي 964-463-272-9
آموزش جامع نرم افزار SAFE 12 978-600-6484-2-0
شناخت و سرويس دهي و نگهداري ماشينها و سيستم هاي هيدروليك 978-964-5602-85-5
ارزيابي تاثير پروژه 978-964-207-016-9
مدل سازي رقومي زمين (اصول و روش ها) 978-964-2687-09-1
مرجع كامل تكنولوژي سيمان: توليد و كاربرد 978-964-2917-02-0
رياضيات گسسته 978-600-90717-8-4
2800 نكته متره و برآورد : امور قراردادها و پيمان 978-964-8233-32-2
فرهنگ جامع اصطلاحات كامپيوتر 978-600-6236-17-9
آلودگي محيط زيست ( هوا، آب، پسامد، صوت) 978-600-186-054-6
تنظيم شرايط محيطي 1 978-600-120-016-8
ارتعاشات و امواج 964-454-446-3
رفتار مكانيكي مواد: ويكوپلاستيسيته،تخريبات، مكانيك شكست، مكانيك تماس 4-31-6219-964
لوله كشي و نصب وسايل بهداشتي 964-9648-97-6
شرحي بر مبحث دهم (مقررات ملي ساختمان) 978-600-92653-5-0
ايمني و حفاظت كار در حين اجرا 978-964-8972-77-1
مباني ماشينهاي الكتريكي (AC - DC) 978-964-6096-15-8
ايستايي 964-6507-29-8
صنعت سراميك 964-5955-79-3
مباني و كاربرد انواع پمپ ها 9-5-91452-964-978
تحليل آماري با Minitab 16 978-964-364-997-5
فاضلاب شهري 978-964-03-6118-4
تشريح كامل مسائل ماشين هاي الكتريكي - چاپمن 978-600-5297-34-8
مقاوم سازي اتصالات دال - ستون در دال هاي تخت (با استفاده از الياف مسلح پليمري FRP) 7-92-7978-964-978
آشنايي با نقشه هاي الكتريكي طراحي مدارات برق صنعتي و ترسيم مدارات با استفاده از نرم افزار ePLAN electric P8 978-964-8972-95-5
واژه نامه فني اتومبيل (انگليسي - فارسي و فارسي انگليسي) 964-6232-28-0
مكانيك سيالات 9-13-5266-600-978