عنوان کتاب
شابک
آموزش شبيه سازي 7.12 MATLAB در محيط SIMULINK 978-600-181-30-5
بانك جامع سوالات مهندسي مكانيك دانشگاه سراسري - كارشناسي ارشد 978-964-501-457-3
معماري و اصول سيستم هاي كامپيوتري - كارشناسي ارشد 978-964-501-329-3
سيستم عامل - كارشناسي ارشد 978-600-268-745-6
زبان تخصصي مهندسي عمران - كارشناسي ارشد 978-600-268-710-4
مدارهاي منطقي - كارشناسي ارشد 978-600-268-770-8
كامپايلر - كارشناسي ارشد 978-600-268-674-9
پايگاه داده ها - كارشناسي ارشد 978-600-268-891-0
آمار و احتمالات - كارشناسي ارشد 978-964-2838-707
ماشين هاي الكتريكي 1 و 2 - كارشناسي ارشد 978-600-268-747-0
معماري كامپيوتر - كارشناسي ارشد 978-964-11-0027-0
تحليل مدارهاي الكتريكي 1 و 2 - كارشناسي ارشد 978-600-268-888-0
مقاومت مصالح - كارشناسي ارشد 978-964-11-0006-5
زبان تخصصي (رشته مكانيك) - كارشناسي ارشد 978-964-187-120-0
سوالات كنكورهاي 90-75 مجموعه مهندسي كامپيوتر(1)با پاسخ تشريحي - كارشناسي ارشد 978-964-187-112-5
ساختمان داده ها - كارشناسي ارشد 978-600-268-889-7
مكانيك سيالات - كارشناسي ارشد 978-964-11-0100-0
پي سازي - كارشناسي ارشد 978-600-268-667-1
استاتيك - كارشناسي ارشد 978-600-268-668-8
نقشه خواني و نقشه كشي صنعتي با AutoCAD Electrical 978-600-181-019-0
ارتعاشات - كارشناسي ارشد 978-600-268-681-7
طراحي اجزاي ماشين - كارشناسي ارشد 978-964-2838-11-0
انتقال حرارت - كارشناسي ارشد 978-964-11-0049-2
ترموديناميك - كارشناسي ارشد 978-600-268-744-9
ديناميك - كارشناسي ارشد 978-964-11-0012-6
زبان تخصصي مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات - كارشناسي ارشد 978-964-178-249-0
ساختمان گسسته - كارشناسي ارشد 978-964-178-228-5
مدارهاي الكتريكي 1 و 2 - كارشناسي ارشد 978-964-178-260-5
بررسي سيستم هاي قدرت - كارشناسي ارشد 978-600-6216-30-0
الكترومغناطيس مهندسي - كارشناسي ارشد 978-964-178-221-6
ماشين هاي الكتريكي - كارشناسي ارشد 978-964-178-258-2
راهنماي كاربردي Solidwork 2012 978-964-364-973-9
بررسي سيستم هاي قدرت - كارشناسي ارشد 978-964-178-237-7
مهندسي كنترل (سيستم هاي كنترل خطي و غيرخطي) - كارشناسي ارشد 978-964-178-271-1
مرجع كامل الكترونيك 1 و 2 - كارشناسي ارشد 978-964-178-358-9
سقف هاي سبك شيشه اي (جزييات ساختمان) 978-964-8972-35-1
سيستم عامل - كارشناسي ارشد 978-964-178-217-9
مدارهاي الكتريكي - كارشناسي ارشد كامپيوتر 978-964-178-261-2
نظريه زبان ها و ماشين ها - كارشناسي ارشد 978-964-178-203-9
معادلات ديفرانسيل - كارشناسي ارشد 978-600-6216-31-7
رياضي مهندسي - كارشناسي ارشد 978-964-178-251-3
معادلات ديفرانسيل - كارشناسي ارشد 978-964-178-265-0
آمار و احتمالات مهندسي - كارشناسي ارشد 978-964-178-214-8
آمار و احتمالات مهندسي - كارشناسي ارشد 978-964-178-263-6
دروس تخصصي ساخت و توليد مهندسي مكانيك - كارشناسي ارشد 978-964-178-216-2
زبان تخصصي مهندسي مكانيك - كارشناسي ارشد 978-964-178-196-7
مكانيك خاك - كارشناسي ارشد 978-964-178-185-1
مهندسي پي : اصول، مفاهيم، نكات، تمرين ها - كارشناسي ارشد 978-964-178-366-4
نقشه برداري (عمران، نقشه برداري، معماري، آبياري) 978-964-178115-8
مرجع كامل انتقال حرارت - كارشناسي ارشد 978-964-178-361-9