عنوان کتاب
شابک
نظريه، شهر، فضا، مديريت شهري 978-964-2932-40-5
نظريه، شهر، فضا، مديريت شهري 978-964-2932-40-5
سياست هاي مديريت شهري در كشورهاي مختلف (رويكرد راهبردي - فراتحليلي - يكپارچگي شهري) 978-964-2932-36-8
حكمرواني خوب شهري (از منظر نظريات شهري) 978-964-2932-39-9
كاربرد هندسه و تناسبات در معماري 978-964-8530-16-2
فضا و مكان در طراحي شهري 964-8530-02-5
مباني نظري معماري 978-964-2932-66-5
آموزش - تكنيك اسكيس هاي مدادي 978-600-90041-3-3
خلاقيت در معماري 978-964-2904-51-8
شهرها(فرهنگ شهرها، شهرهاي پايدار، معماري پايدار) 978-600-5507-096
ترسيمات تركيبي: تكنيك هاي پرزانته طرح هاي معماري 978-600-5692-22-8
فرهنگ جيبي انگليسي به فارسي معماري 978-964-2890-14-9
شهرهاي قابل زندگي: مزاياي برنامه ريزي شهري محيط زيست 978-600-5881-18-9
چشمان پوست: معماري و ادراكات حسي 978-964-2904-33-4
شهرهاي كوچك، رويكردي ديگر در توسعه منطقه اي 978-964-6294-03-5
سياست هاي شهري: رويكرد انتقادي 978-964-6294-25-7
حفاظت، نگهداري و مرمت آثار هنري و تاريخي 978-964-6218-03-1
برنامه ريزي و شهرسازي 978-600-168-085-4
مباني نظام تفكيك زمين در شهرسازي 978-600-5881-40-0
برنامه ريزي منطقه اي شهر و انباشت سرمايه 964-5836-50-6
مديريت و حكمروايي شهري 978-964-6218-77-2
ژئوپلتيك شهري 978-600-5953-08-4
اسكان غير رسمي و امنيت تصرف زمين 978-600-5881-22-6
مرجع شهرسازي: مجموعه مباحث پر كاربرد و طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي 978-600-5881-59-2
فرم و كالبد در معماري منظر : يك مقدمه ديداري 978-600-5507-072
تفكر ترسيمي براي معماران و طراحان 964-7074-00-8
راز 978-964-9913-22-3
طرح ريزي واحدهاي صنعتي 978-964-95030-9-0
مرجع كامل WPF در Visual studio 2010 978-600-181-024-4
مرجع كاربردي ETAP 978-600-181-028-2
مرجع كاربردي هيدروليك و پنوماتيك صنعتي به همراه آموزش AUTOMATION STUDIO 978-964-2748-96-9
آموزش عملي ORACLE PRIMAVERA P6.V7 964-888-88-8
آموزش كاربردي WinCC flexible : راه اندازي و برنامه نويسي پنل هاي صنعتي 978-600-181-50-3
آموزش كاربردي DlgSILENT PowerFactory 978-600-181-034-3
طراحي و محاسبات روشنايي با نرم افزار DIaLux 4.10 978-600-181-04-4
آموزش تصويري گام به گام COREL draw 15 978-964-364-958-6
شهرها و فرهنگ هاي شهري 978-600-5392-02-9
برنامه ريزي در حوزه عمومي : از شناخت تا عمل 978-600-90182-8-4
اصول نوسازي شهري: رويكردي نو به بافت هاي فرسوده 978-600-5881-02-8
اطلس معماري: ترجمه اي از اطلس معماري فيدن 978-600-5788-15-0
مرجع كامل قطعات استاندارد : جداول كاربردي استاندارد 964-8795-96-7
روشهاي تحقيق در برنامه ريزي شهري و منطقه اي 978-600-186-081-2
نظريه برنامه ريزي 978-600-5881-00-4
برنامه ريزي بريتانيايي : پنجاه سال سياست گزاري شهري و منطقه اي 978-964-6294-23-3
مديريت زيست محيطي - استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي آمريكا 978-964-330-384-6
مكان ها و مكان سازي - استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي آمريكا 978-600-5881-49-3
روشهاي تحليل - استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي آمريكا 978-964-04-4596-9
تشريح مسائل طراحي اجزاي ماشين - اسپاتز 964-5964-02-4
ساختارها - استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي آمريكا 978-600-5881-34-9
روش هاي تحقيق پذيري - استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي آمريكا 978-600-5881-35-6