عنوان کتاب
شابک
تحليل و طراحي مدارهاي الكترونيك 1-8-90539-964-978
مخابرات ماهواره اي 8-165-425-964
رهيافت حل مسئله در مخابرات 1 4-101-410-964
ميكرو كنترل 8051 با زبان اسمبلي و C 3-18-7343-964
ميكرو كنترلر 8051 0-00-7343-964
مهندسي كنترل 2-13-7343-964
ميكروكنترلر 8051 5-2-91532-964
تحليل مسائل كنترل ديجيتال با استفاده از MATLAB و جعبه ابزار سيستم كنترل 6-67-8033-964
الكترونيك صنعتي : الكترونيك قدرت 8-88-8888-964
مدارهاي واسطه 3-27-6582-964
مرجع كامل PLC كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير 7-3-93432-964
راهنماي جامع PLC SIMANTIC STEP 7 9-7-95968-964
سيستمهاي مخابراتي : مقدمه اي بر سيگنالها و نويز در مخابرات الكتريكي 5-60-5801-964
مخابرات فيبر نوري 3-75-6582-964
تشريح كامل مسائل سيستمهاي مخابراتي / كارلسون 6-4-90038-600-978
تشريح كامل مسائل طراحي ديجيتال مدار منطقي موريس مانو 1-30-8795-964-978
تشريح كامل طراحي ديجيتال / موريس مانو 1-19-5266-600-978
طراحي ديجيتال (مدار منطقي) 6-62-5779-964
مدارهاي مخابراتي 7-25-6582-964
طراحي ديجيتال 8-88-8888-964
تشريح كامل مسائل طراحي ديجيتال (مدارهاي منطقي) 7-20-5237-600-978
طراحي ديجيتال (مدار منطقي) 5-48-6342-964
خودآموز آسان و تصويري ويندوز 7 8-77-2748-964-978
اصول مهندسي اينترنت 6-095-410-964
اصول و راهنماي كار با ميكروكنترلرهاي PIC 1-00-8022-964-978
راهنماي Auto CAD 13 8-88-8888-964
حل مسائل سيستم هاي كنترل خطي 9-8-95090-964
مباني الكتروتكنيك كاربردي 5-6-91742-964
الكترومغناطيس مهندسي 3-28-5068-600-978
ماشينهاي الكتريكي 8-76-6426-964
سيستم هاي كنترل خطي 7-20-5266-600-978
مروري بر سيگنالها و سيستمها 0-23-6663-964-978
سيستم هاي كنترل 1-12-6379-964-978
بررسي و طراحي سيستم هاي قدرت 2-22-6582-964
نظريه اساسي مدارها و شبكه ها 9-9266-03-964-978
كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير : اصول و كاربردها 8-109-454-964
تجزيه تحليل مسائل نظريه اساسي مدارها/چارلز دسور، ارنست كوه 6-02-8588-964-978
سيگنال ها و سيستم ها 8-8888-03-964-978
تشريح كامل مسائل سيگنالها و سيستم ها - اپنهايم 8-9-95534-964-978
نظريه اساسي مدارها و شبكه ها 9-9266-03-964-978
مقدمه اي بر نظريه زبان ها و ماشين ها 2-74-6759-964
تشريح كامل مسائل سيگنال ها و سيستمها 2-122-547-964-978
راهنماي جامع STEP 7 8-88-8424-964
حل تمرينهاي كتاب مقدمه اي بر نظريه زبان ها و ماشين ها 5-414-377-964
حل تمرين هاي كتاب مقدمه اي بر نظريه زبان ها و ماشين ها 5-414-377-964
حل كامل مسائل نظريه اساسي مدارها و شبكه ها 8-888-377-964
الكترونيك صنعتي 5-34-6342-964
10پروژه با AVR 2-07-5060-600-978
مباني الكترونيك 8-3-90539-964
حل تشريحي تمام مسائل كتاب مباني الكترونيك 2-201-377-964