عنوان کتاب
شابک
راهنما و مرجع كامل حل مسائل فيزيك هاليدي 8-53-8124-964-978
فيزيك دانشگاهي سرز و زيمانسكي : نور و فيزيك مدرن 1-66-6186-964
فيزيك پايه : مکانيک 3-155-318-964
فيزيك دانشگاهي سيرز - زيمانسكي : الكتريسيته و مغناطيس 3-14-5777-964
فيزيك دانشگاهي سيرز - زيمانسكي (مكانيك) 8-33-5801-964
فيزيك پايه : الكتريسيته ، و الكترومغناطيس 3-155-318-964
فيزيك پايه : سيالات ، حرارت و امواج 8-001-318-964
فيزيك پايه : نور و فيزيك نوين 4-003-318-964
سيستم هاي فازي و كنترل فازي 7-16-8703-964
ماشينهاي الكتريكي 7-46-5068-600-978
ابزار كنترل حسگرها و مبدل ها 4-09-8703-964
تشريح كامل مسائل مهندسي مدار (1) هيت 9-00-5266-600-978
تشريح كامل مسائل مباني فيزيك هاليدي ( الكتريسيته و مغناطيس) 6-93-7099-964-978
مباني فيزيك (الكتريسيته و مغناطيس) 8-86-7099-964-978
مرجع كامل ميكرو كنترلرهاي AVR 2-118-410-964-978
اصول و كاربرد حس كننده هاي مجاورتي 6-77-5964-964
تحليل و طراحي مدارهاي مخابراتي 0-109-410-964-978
ريزپردازنده Z80 سخت افزار،نرم افزار،برنامه ريزي و ارتباط دهي 0-06-6582-964
راهنماي طراحي ديجيتال موريس مانو 6-42-6342-964
محاسبات فازي 7-91-5777-964
سيگنالها و سيستم ها : پيوسته و گسسته 8-88-8888-964
مدار ها و ابزاهاي الكترونيكي 8-88-8888-964
طراحي خودكار مدارهاي ديجيتال با FPGA و زبان توصيف سخت افزار VHDL 1-207-377-964
تلويوزيون رنگي (سيستم سكام و شرح مداري گيرنده آن ) 8-88-8888-964
نرم افزار بلادرنگ براي كنترل به زبان C 8-88-8888-964
طراحي ، برنامه نويسي و ربط دهي خانواده 8088/8086 6-03-6582-964
مباني ماشينهاي الكتريكي ( جريان مستقيم + جريان متناوب ) 8-88-8888-964
بررسي سيستم هاي قدرت 8-88-8888-964
الكترونيك قدرت 8-88-8888-964
اندازه گيري الكتريكي 8-0648-01-964
مهندسي ارتباطات دور 8-88-8888-964
تحليل مهندسي مدار 8-116-410-964-978
مخابرات نوري 8-88-8888-964
مهندسي سيستم هاي كنترل 3-316-501-964-978
مرجع كامل ميكرو كنترلر هاي PIC 3-98-8795-964
حفاظت سيستمهاي قدرت : حفاظت و سيگنال دهي ديجيتال 9-409-454-964
نصب و راه اندازي شبكه هاي فيبر نوري و بي سيم 0-130-324-964
ميكرو الكترونيك RF 7-024-410-964
تحليل و طراحي مدارهاي الكترونيك 1-8-90539-964-978
مخابرات ماهواره اي 8-165-425-964
رهيافت حل مسئله در مخابرات 1 4-101-410-964
ميكرو كنترل 8051 با زبان اسمبلي و C 3-18-7343-964
ميكرو كنترلر 8051 0-00-7343-964
مهندسي كنترل 2-13-7343-964
ميكروكنترلر 8051 5-2-91532-964
تحليل مسائل كنترل ديجيتال با استفاده از MATLAB و جعبه ابزار سيستم كنترل 6-67-8033-964
الكترونيك صنعتي : الكترونيك قدرت 8-88-8888-964
مدارهاي واسطه 3-27-6582-964
مرجع كامل PLC كنترل كننده هاي منطقي برنامه پذير 7-3-93432-964
راهنماي جامع PLC SIMANTIC STEP 7 9-7-95968-964