عنوان کتاب
شابک
رياضيات مهندسي 6-30-6335-964
اصول مهندسي فشار قوي الكتريكي 7-113-463-964
رياضيات مهندسي پيشرفته 1-59-6582-964
تشريح مسائل فيزيك هاليدي - رزنيك : شاره ها،امواج،گرما 9-3-91240-964
مباني فيزيك مكانيك 9-059-410-964
رياضيات مهندسي پيشرفته 5-30-6379-964-978
الكترونيك قدرت : مدارها ، عناصر و كاربردها 8-23-6724-964
اندازه گيري الكترونيكي 6-21-5777-964
تشريح مسائل فيزيك هاليدي - رزنيك : مكانيك 8-21-6644-964
تشريح كامل مسائل تحليل مهندسي مدار / ويليام هيت 0-15-8598-964
اصول و كاربرد دستگاههاي اندازه گيري الكتريكي و الكترونيكي 8-53-5973-964
مباني فيزيك : مكانيك و گرما 7-09-8753-964-978
تحليل و تشريح و تحليل كامل مسائل مباني فيزيك هاليدي : مكانيك و گرما 5-30-8771-964-978
مباني فيزيك 8-00-5993-964
حل مسائل فيزيك الكترونيك 4-4-90078-600-978
فيزيك الكترونيك 6-016-454-964
راهنما و مرجع كامل حل مسائل فيزيك هاليدي 8-53-8124-964-978
فيزيك دانشگاهي سرز و زيمانسكي : نور و فيزيك مدرن 1-66-6186-964
فيزيك پايه : مکانيک 3-155-318-964
فيزيك دانشگاهي سيرز - زيمانسكي : الكتريسيته و مغناطيس 3-14-5777-964
فيزيك دانشگاهي سيرز - زيمانسكي (مكانيك) 8-33-5801-964
فيزيك پايه : الكتريسيته ، و الكترومغناطيس 3-155-318-964
فيزيك پايه : سيالات ، حرارت و امواج 8-001-318-964
فيزيك پايه : نور و فيزيك نوين 4-003-318-964
سيستم هاي فازي و كنترل فازي 7-16-8703-964
ماشينهاي الكتريكي 7-46-5068-600-978
ابزار كنترل حسگرها و مبدل ها 4-09-8703-964
تشريح كامل مسائل مهندسي مدار (1) هيت 9-00-5266-600-978
تشريح كامل مسائل مباني فيزيك هاليدي ( الكتريسيته و مغناطيس) 6-93-7099-964-978
مباني فيزيك (الكتريسيته و مغناطيس) 8-86-7099-964-978
مرجع كامل ميكرو كنترلرهاي AVR 2-118-410-964-978
اصول و كاربرد حس كننده هاي مجاورتي 6-77-5964-964
تحليل و طراحي مدارهاي مخابراتي 0-109-410-964-978
ريزپردازنده Z80 سخت افزار،نرم افزار،برنامه ريزي و ارتباط دهي 0-06-6582-964
راهنماي طراحي ديجيتال موريس مانو 6-42-6342-964
محاسبات فازي 7-91-5777-964
سيگنالها و سيستم ها : پيوسته و گسسته 8-88-8888-964
مدار ها و ابزاهاي الكترونيكي 8-88-8888-964
طراحي خودكار مدارهاي ديجيتال با FPGA و زبان توصيف سخت افزار VHDL 1-207-377-964
تلويوزيون رنگي (سيستم سكام و شرح مداري گيرنده آن ) 8-88-8888-964
نرم افزار بلادرنگ براي كنترل به زبان C 8-88-8888-964
طراحي ، برنامه نويسي و ربط دهي خانواده 8088/8086 6-03-6582-964
مباني ماشينهاي الكتريكي ( جريان مستقيم + جريان متناوب ) 8-88-8888-964
بررسي سيستم هاي قدرت 8-88-8888-964
الكترونيك قدرت 8-88-8888-964
اندازه گيري الكتريكي 8-0648-01-964
مهندسي ارتباطات دور 8-88-8888-964
تحليل مهندسي مدار 8-116-410-964-978
مخابرات نوري 8-88-8888-964
مهندسي سيستم هاي كنترل 3-316-501-964-978