عنوان کتاب
شابک
رياضيات مهندسي 5-06-552-600-978
رياضيات مهندسي : سريال ها،انتگرال ها و تبديلات فوريه معادلات با متقشات جزئي توابع مختلط 3-04-6226-964
راهنما و مرجع كامل حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي ( كتاب عام ) 3-01-5749-964
رياضيات مهندسي پيشرفته 7-413-454-964
رياضيات عمومي 7-14-6458-978
رياضيات گسسته و تركيباتي 8-256-318-964
راهنماي حل مسائل معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها 8-47-6576-964
معادلات ديفرنسيل همراه با پاسخ تمرينات 7-2-90440-964
رهيافت حل مسئله در معادلات ديفرانسيل 0-85-5801-964
تشريح كامل معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها نوشته اصغر كرايه چيان 2-65-7781-964
معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها 6-13-6335-964
حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جديد 8-05-6215-964
سيستم هاي مخابراتي ديجيتال و آنالوگ 8-88-8888-964
معادلات ديفرانسيل 19-314-501-964-978
راهنماي حل معادلات ديفرانسيل 0-9-6204-964
حساب ديفرانسيل و انتگرال 1-266-501-964-978
مدارهاي ميكروالكترونيك 8-23-6342-964
خطوط انتقال مخابراتي : خطوط غير فعال 8-1-96689-964
آمار و احتمال (2) 3-038-490-964
برنامه نويسي به زبان C 6-98-6864-964-978
ساختمانهاي گسسته 5-91-6379-964
مرزهاي فيزيك - ستاره شناسي 8-88-8888-964
آمار و احتمال مقدماتي 8-02-6582-964
عالم استيون هاوكينگ : معرفي خارق العاده ترين دانشمند روزگارما 8-88-8888-964
شبكه هاي ارتباطات سيار 5-9-94907-964
علائم حياتي كره زمين : مهمترين شاخصهاي زيست محيطي جهان 8-88-8888-964
علائم حياتي كره زمين : مهمترين شاخصهاي زيست محيطي جهان 8-88-8888-964
رله و حفاظت سيستم ها 1-3764-03-964
فيزيك : شاره ها - امواج - حرارت 8-88-8888-964
مقدمه اي بر سيگنال ها و سيستم ها 8-88-8888-964
ماشينهاي الكتريكي جريان متناوب (A - C) 8-88-8888-964
مباني و اصول تعميرات تلويزيون سياه و سفيد 8-88-8888-964
طراحي شهر به سوي يك شكل پايدارتر شهر 2-03-7943-964
آموزش برنامه نويسي ماشين هاي CNC 7-836-364-964-978
الكترومغناطيس 8-88-8888-964
ماشينهاي الكتريكي ، جريان مستقيم جريان متناوب 8-88-8888-964
تحليل و طراحي مدارهاي مجتمع قياسي 8-0410-01-964
ماشين هاي الكتريكي جريان مستقيم 8-88-8888-964
رياضيات مقدماتي 8-80-7641-964
بررسي سيستم هاي قدرت 9-02-8737-964
ارزيابي كيفيت سيستم قدرت 8-215-463-964
سيستم هاي قدرت الكتريكي 5-039-454-964
ماشين هاي الكتريكي 8-88-8888-964
تقويت كننده هاي عملياتي و مدارهاي مجتمع خطي 8-88-8888-964
الكترونيك صنعتي ( مدارات ، دستگاهها و كاربرد آن ) 9-34-6283-964
سيستم هاي انتقال مخابراتي 8-88-8888-964
رياضيات مهندسي 6-30-6335-964
اصول مهندسي فشار قوي الكتريكي 7-113-463-964
رياضيات مهندسي پيشرفته 1-59-6582-964
تشريح مسائل فيزيك هاليدي - رزنيك : شاره ها،امواج،گرما 9-3-91240-964