عنوان کتاب
شابک
طراحي مدارهاي نيوماتيكي(كاهش هزينه هاي توليد با نيوماتيك) 8-004-389-964
طراحي مدارهاي نيوماتيكي(كاهش هزينه هاي توليد با نيوماتيك) 8-004-389-964
طراحي مدارهاي نيوماتيكي(كاهش هزينه هاي توليد با نيوماتيك) 8-004-389-964
مباني چرخدنده ها و چرخدنده سازي 5-48-6232-964
هيدروليك و پنوماتيك 7-32-6232-964-978
دانشنامه ماشينكاري 5-34-6232-964
اينترنت،پست الكترونيكي و ويروسهاي كامپيوتري - شاخه كاردانش 9-155-388-964-978
مواد و فرآيندهاي توليد 8-88-8888-964
اصول اندازه گيري دما و كاليبراسيون دماسنج ها 4-48-7300-964
كاربرد انتقال حرارت در صنايع 6-1404-02-964-978
آموزش ميكرو كنترلرهاي AVR به زبان C 7-63-8459-964-978
آموزش پيشرفته LAMP 8-23-5068-600-978
مهندسي نرم افزار 6-87-2547-964-978
مقاومت مصالح 3-052-386-964
مقاومت مصالح عالي براي مهندس مكانيك 8-88-8888-964
مروري بر مسائل مقاومت مصالح پوپوف 4-09-8020-964
مقاومت مصالح 2-1345-06-964
اصول برنامه ريزي براي فضاها 7-98-6294-964
راهنماي حل مسائل الكترومغناطيس مهندسي 7-62-5068-600-978
تشريح مسائل تحليل و طراحي مدارهاي منطقي ديجيتال 6-15-6531-964
رياضي عمومي2 0-212-383-964
آموزش و حل المسائل ساختمان داده ها در C++ 3-38-2823-964-978
آمار و احتمالات مهندسي 88-8888-964-978
تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها در مديريت امور اداري، صنعتي و بازرگاني 8-29-6026-964
اصول و كاربرد شبكه هاي عصبي مصنوعي در صنايع نفت و گاز 0-195-178-964-978
رفاقت به سبك تانك(مجموعه طنز) 6-782-471-964-978
هنر زن بودن 6-24-7390-964
رايانه كارICDL XP (درجه2) 3-67-6735-964
انسان-طبيعت-معماري 6-14-2932-964-978
رياضيات مهندسي پيشرفته 4-026-385-946
محاسبات و آناليز عددي C 3-3706-04-964-978
مصالح ساختمان 6-068-334-964
شكل دهي فلزات 6-137-386-964
روش آموزش قالب سازي 8-88-8888-964
اصول طراحي قالب هاي فلزي 8-88-8888-964
طراحي و محاسبه انواع قالب هاي فلزي 8-88-8888-964
رياضيات (1 و 2) - كارداني به كارشناسي 1-4-90819-964
فيزيك(حرارت و شاره ها) 2-44-6342-964
تشريح كامل مسائل فيزيك (شاره ها و گرما) - رزنيك ، هاليدي 9-79-5777-964-978
999 پلان مسكوني در زمين هاي محدود بر اساس ضوابط و مقررات شهرداري 4-76-5693-964
مكانيك سيالات 6-56-5068-600-978
راهنماي انگليسي براي دانشجويان مهندسي عمران 6-3143-04-964-978
اصول مهندسي ژئوتكنيك - مكانيك خاك 4-08-6436-964-978
تشريح مسائل تحليل سازه ها - شاپور طاحوني 6-06-2825-964-978
تحليل سازه ها(روش كلاسيك ماتريسي) 0-017-210-964-978
تحليل و تشريح كامل مسائل تحليل سازه ها - شاپور طاحوني 9-07-6089-964-978
تجزيه و تحليل مسائل سيگنال ها و سيستم ها-اپنهايم 7-82-8598-964-978
تحليل سازه هاي يك 5-43-6582-964
1001 نقشه معماري و محاسباتي(براي زمين هاي محدود) 8-267-501-964-977
مقررات ملي ساختمان ايران : مبحث نهم - طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه 7-73-7588-964-978