عنوان کتاب
شابک
راهنماي جامع انگليسي براي دانشجيان رشته كامپيوتر 8-82-7617-964
مجموعه فرمولهاي رياضي 8-88-8888-964
ترفندهاي كاربردي در كامپيوتر 5-139-429-964-978
مقدمه اي بر برنامه ريزي توليد 5-44-7617-964
فيزيك دانشگاهي 8-88-8888-964
فارسي عمومي: گزيده نظم و نثر پارسي همراه با سبكهاي شعر و نثر ايراني و اروپايي ... 9-127-331-964
روش نوين ، يا ، دستور زبان انگليسي 8-88-8888-964
مديريت فروش : 25 اشتباه فروشندگي و راههاي اجتناب از آنها 0-04-6062-964
آينه هاي ناگهان : گزيده هاي شعرهاي 71-64 4-49-6003-964
نامه اي به خواهرم 9-14-7488-964
توليد ناب 7-2-96156-964
مباني طراحي معماري- رشته نقشه كشي معماري گروه تحصيلي هنر - شاخه آموزش فني و حرفه اي 1-0970-05-964
نقشه كشي معماري(اجراي آزمايشي)-رشته نقشه كشي معماري گروه تحصيلي هنر شاخه اموزش فني و حرفه اي 9-1210-05-964
سيستم عامل (1) - رشته كامپيوتر گروه تحصيلي كامپيوتر زمينه خدمات - شاخه آموزش فني و حرفه اي 1-1102-05-964
نقشه كشي عمومي(1) رشته طراحي و نقشه كشي - گروه تحصيلي مكانيك - زمينه صنعت - شاخه آموزش فني و حرفه اي 8-88-8888-964
رسم فني تخصصي رشته ساخت و توليد - زمينه صنعت شاخه آموزش فني و حرفه اي 7-0897-05-964
ترسيم فني و نقشه كشي - رشته نقشه كشي معماري گزوه تحصيلي هنر - شاخه فني و حرفه اي 3-0855-05-964
هندسه ترسيمي - رشته نقشه كشي عمومي زمينه صنعت - شاخه آموزش فني حرفه اي 2-1530-05-964
الكترونيك كاربردي- رشته الكتروتكنيك زمينه صنعت شاخه آموزش فني و حرفه اي 2-0894-05-964
نقشه كشي - رشته نقشه كشي عمومي زمينه صنعت - شاخه آموزش فني و حرفه اي 7-1564-05-964
NC و ويروسهاي كامپيوتري - شاخه كاردانش 5-071-354-964
AutoCAD 12 - شاخه كاردانش 0-082-354-964
كارآفريني - كليه رشته ها شاخه كاردانش 3-1308-05-964
مباني كامپيوتر- شاخه كاردانش 3-069-354-964
مباني كامپيوتر - شاخه كاردانش 3-069-354-964
مباني كامپيوتر - شاخه كاردانش 3-096-354-964
الگوريتم و فلوچارت - شاخه كاردانش 2-078-354-964
Norton Utilities شاخه كاردانش 4-077-354-964
فرهنگ مصور لغات فني : براي حرفه هاي مكانيك و رشته هاي وابسته - انگليسي به فارسي 8-88-8888-964
شناخت و طراحي اجزاء ماشين : مقدمات طراحي و وسائل اتصال 8-88-8888-964
فرهنگ مهندسي مكانيك و ماشين آلات صنعتي - انگليسي به فارسي 8-88-8888-964
برنامه نويسي كاربردي ماشينهاي تراش و فرز CNC 50-045-320-964
مترولوزي و مهندسي دقيق 9-30-7089-964
مته كاري : اصول و كاربرد و محاسبات نوك مته 8-88-8888-964
طراحي اجزاء ماشين 8-88-8888-964
طراحي اجزاء ماشين 8-88-8888-964
جوشكاري دستي قوس الكتريك : تمرينات براي كارآموزان 4-26-6139-964
اصول علمي و عملي قالبهاي پلاستيك 8-88-8888-964
جوشكاري با قوس الكتريكي 8-88-8888-964
در پيرامون ماشينهاي افزار (اصول ماشينكاري) : ابزار تيز كني و صفحه تراشي 4-64-5964-964
برنامه نويسي و اجراي آن با CNC Box250 8-88-8888-964
مباني نظري و فرآيند طراحي شهري 8-1-96838-964
تشريح كامل مسائل نظريه اساسي مدارها و شبكه ها - چارز دسور 6-0-90184-600-978
آمار و نظريه احتمال 71-63-5735-964
راهنماي جامع زبان انگليسي فني-مهندسي 8-15-5900-964
روسازي راه 5-0157-01-964
انتقال حرارت : اصول و كاربرد 4-92-6335-964
يكصد سال تاريخ صنعت برق خراسان 8-41-8855-964-978
سيستم عامل مقدماتي DOS-Windows XP شاخه كاردانش 9-466-354-964-978
نظريه اساسي مدارها و شبكه ها 8-3653-03-964