عنوان کتاب
شابک
مقررات ملي ساختمان ايران : مبحث هفتم - پي و پي سازي 978-964-7588-71-3
خانه هاي كوچك 7-5-90041-600-978
مقررات ملي ساختمان ايران : مبحث شانزدهم - تاسيسات بهداشتي 978-964-7588-40-9
مباني ترسيم پرسپكتيو 7-66-5583-964
سازه در معماري 2010 8-46-6809-964-978
نظم و بي نظمي در معماري 4-21-2932-964-978
نظم و بي نظمي در معماري 4-21-2932-964-978
مقررات ملي ساختمان ايران : مبحث دهم - طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي 978-964-7588-70-6
دلوز و گاتاري براي معماران: مباني نظري معماري فولدينگ 4-05-2932-964-978
تاسيسات مكانيكي و برقي ساختمان 964-6904-56-4
طراحي نورپردازي براي محيط هاي آموزشي / علمي 7-17-2932-964-978
معماران ايران از آغاز دوره اسلامي تا پايان دوره قاجار 2-39-7483-964
استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري انجمن شهرسازي امريكا - جلد اول : تهيه طرح و انواع طرح ها 8-50-6358-964-978
سبك سازي ساختمان 964-8239-07-8
امنيت و طراحي شهري 5-02-8530-964-978
اصول مهندسي زلزله كاربردي - نگرشي نو بر ضوابط استاندارد 2800 ايران و تشريح روش ارتعاشات پيشا 978-600-9669-2-6
مباني برنامه ريزي و توسعه گردشگري روستايي 0-07-8530-964-978
فرامعماري: فضاها در عصر الكترونيك 4-8-91106-964-978
هيدرولوژي كاربردي 978-964-03-9314-7
مجموعه سوالات طبقه بندي شده آزمون كارشناسي ارشد مكانيك سيالات 964-95985-02
ديد معماري: راهبردي به حل مسائل بصري معماري 4-59-5583-964
هزينه تصادفات ترافيكي ايران 964-5782-75-9
راهنماي محاسبات برآورد و صورت وضعيت پروژه هاي عمراني \"با رويكردي به مباني حقوقي\" 978-600-5237-65-8
اطلس رنگي نما 5-42-6664-964-978
ساسانيان و آداب و رسوم انوشيروان با تكيه بر شاهنامه فردوسي 978-964-477-642-7
آشنايي با معماري بيونيك 2-34-5426-600-978
معماري معاصر بيونيك 9-35-5426-600-978
طراحي سيستمهاي كنترل و برق تونلهاي جاده اي 9-49-2993-964-978
طراحي سيستمهاي تهويه تونلهاي راه 2-48-2993-964-978
طراحي سيستمهاي روشنايي تونلهاي راه 5-47-2993-964-978
طراحي سيستم هاي روشنايي تونل هاي راه 5-47-2993-964-978
راهكارهاي كاهش هزينه احداث زيرساخته هاي حمل و نقل جاده اي 8-33-2993-964-978
سيستم هاي كنترل هوشمند تونل 9-97-6299-964-978
هبوط در كوير 978-964-90433-4-9
طرح هندسي راه ها و خيابان ها 8-62-2993-964-978
دستورالعمل آزمايشهاي استاتيكي شمع ها 1-80-6299-964-978
موزه هاي ايران 8888-888-88-8
راهنماي جامع ساختمان هاي گسسته (بهروز قلي زاده) 978-964-544-114-3
محاسبات فني در مهندسي آب و فاضلاب 978-600-5621-10-5
طراحي پل (پل هاي بتن مسلح، فولادي، و پيش تنيده) 3-4953-03-964-978
راهنماي كاربردي AutoCAD براي طراحان 978-964-364-825-1
راهنماي كاربردي AutoCAD براي طراحان 978-964-364-825-1
مسائل كاربردي مهندسي زلزله 2-88-5203-600-978
رياضيات (كارداني به كارشناسي) 978-600-5725-21-6
رفتار اجزاي سازه ها (مقدمه اي بر مهندسي ساختمان و سازه) 2-25-6132-964-978
كتاب جامع مديريت پروژه و ساخت: به همراه خلاصه درس و نكات كليدي 2-19-8972-946
اصول تصفيه آب (تئوري-طراحي) 2-26-6607-964-978
ديناميك سازه ها و تعيين نيروهاي زلزله 964-9037-2-8
نكات كليدي مقررات و آيين نامه هاي اجرايي بتن ايران- آبا 9-24-5748-964-978
نكات كليدي مقررات و آئين نامه هاي اجراييدر بتن ايران آبا 9-24-5748-964-978