عنوان کتاب
شابک
استاديوم راهنماي طراحي و توسعه 978-600-5896-91-6
تحليل و طراحي فضاي شهري (مباني، تعاريف، معيارها و شيوه ها) 978-600-102-140-4
ارتباط شناسي ارتباطات انساني (ميان فردي، گروهي، جمعي) 978-964-12-0870-9
برنامه ريزي محيطي و پايداري شهري و منطقه اي: اصول، روشها و شاخصهاي محيطي پايداري سرزمين 978-964-530-902-0
شمع هاي در جا (روشهاي اجرايي و طراحي بر اساس متد LRFD) 978-964-377-868-2
حسابداري صنعتي 1 (رشته حسابداري) 964-455-259-8
زمينه روان شناسي اتكينسون و هيلگارد 978-964-7609-64-7
فيزيولوژي عمومي: اعصاب و غدد (ويژه دانشجويان رشته هاي روان شناسي) 978-600-5202-70-0
فيزيولوژي اعصاب و غدد درون ريز 978-600-02-0202-6
ابعاد سازنده كيفيت محيط در طراحي شهري: مقدمه اي بر روش ها و فنون طراحي شهري 978-600-5881-39-4
مهندسي زلزله: مباني و كاربرد 978-964-04-2435-3
دست نامه مديريت پروژه هاي عمراني و ساختماني 978-600-120-286-5
متره و برآورد و اصول اوليه پيمانكاري 978-964-8020-10-6
طراحي اكولوژي (زيست محيطي) 978-600-106-531-6
ديناميك گازها 978-600-106-334-3
مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني 978-964-530-438-4
روش تحقيق در علوم اجتماعي (نظري و عملي) 964-6894-17-8
بررسي زندگي فضاي عمومي 978-600-7363-17-1
شيمي فيزيك 1 (رشته شيمي) 964-455-193-1
اصول مهندسي حفاري: مباني نظري و كاربردي در صنعت با تجارت صنعتي 978-600-5184-23-5
نقد، تجزيه و تحليل شاهكارهاي معماري 978-964-5893-81-9
كندوكاوي در تعريف طراحي شهري 964-92329-0-7
برنامه ريزي شهرهاي پايدار: گزارش جهاني سكونت گاه هاي بشري سال 2009 978-600-92676-200
آفرينش مجلات و مكان ها در محيط زيست انسان ساخت 978-964-03-5118-5
طبيعت و شهر در تعاليم و فرهنگ اسلامي 978-964-972-377-8
صدخانه - صدپلان (ويژگي هاي معماري خانه هاي قديمي در اقليم گرم و خشك) 978-964-10-1273-3
شهر نشيني و برنامه شهري در كازرون 964-91106-5-8
شهر نشيني و برنامه شهري در كازرون 964-91106-5-8
طراحي پلان هاي مسكوني براي زمين هاي محدود شامل: پلان، نما و برش بر اساس ضوابط و مقررات شهرداري و اصول ضوابط طراحي 978-964-501-221-0
اصول بنياني و محاسباتي در مهندسي شيمي 964-8250-06-0
ترموديناميك مهندسي شيمي: سيستم متريك و مهندسي 978-964-6096-02-8
تشريح كامل مسائل اصول بنياني و محاسباتي در مهندسي شيمي 978-964-8250-71-8
اصول بنياني و محاسباتي در مهندسي شيمي 978964-8250-45-9
راهنماي شيمي آلي 964-6186-17-3
خواص سنگ هاي مخازن نفت و گاز 978-600-90419-8-5
خواص سيالات مخازن هيدروكربوري 978-600-5184-32-7
شيمي آلي 964-6186-28-9
مقدمه اي بر كاربرد نانوفناوري در پليمرها 978-964-04-0784-4
سازه هاي پارچه اي تحت كشش راهنمايي عملي براي ساخت سازه هاي كابلي و پوسته اي 978-600-120-058-8
مباني بهينه سازي سازه ها 964-6335-99-3
استاندارد 2800 زير ذره بين 978-600-7503-23-2
گنجنامه: فرهنگ آثار معماري اسلامي ايران دفتر دوم مساجد اصفهان 9789644572845
گنجنامه: فرهنگ آثار معماري اسلامي ايران دفتر سوم بناهاي مذهبي تهران 9789644572845
گنجنامه: فرهنگ آثار معماري اسلامي ايران دفتر اول خانه هاي كاشان 9789644572845
504 واژه كاملا ضروري 978-964-2573-10-3
گنجنامه: فرهنگ آثار معماري اسلامي ايران دفتر چهارم خانه هاي اصفهان 978-964-4572-84-5
گنجنامه: فرهنگ آثار معماري ايران دفتر پانزدهم خانه ها 978-964-457-284-5
گنجنامه: فرهنگ آثار معماري اسلامي ايران دفتر نوزدهم كاخ ها و باغ ها 978-964-457-284-5
گنجنامه: فرهنگ آثار معماري اسلامي ايران دفتر يازدهم امام زاده ها و مقابر 978-964-457-182-4
زبان تخصصي براي مهندسي مكانيك 964-5782-20-1